Obchodné podmienky

 1. AKO SPRÁVNE NAKUPOVAŤ:
 1. Vyberte si tovar – tovar si vyberiete v jednotlivých kategóriách a sekciách e-shopu. Ak si chcete tovar zakúpiť, vyberte si požadované množstvo ,,Pridať do košíka” .
 2. Nákupný košík – v košíku prehľadne vidíte všetok svoj objednaný tovar s príslušným množstvom a cenou za tovar (tu môžete ľubovoľne meniť počet kusov, vymazať položky košíka, pridať produkty do košíka). Pokiaľ je Vami vybraný tovar v poriadku a chcete pokračovať v objednávke prejdite do dodacích údajov stlačením ikony ,,Do pokladne”.
 3. Informácie o vás – vyplňte všetky potrebné údaje k vybaveniu objednávky a jej následnému doručeniu
 4. Doprava – vyberte si príslušný spôsob dopravy
 5. Platba – vyberte si príslušný spôsob platby
 6. Súhrn objednávky – skontrolujte si prosím druh tovaru, počet, svoje osobné údaje potrebné k dodaniu tovaru, spôsob dopravy a platby. Pokiaľ je všetko v poriadku, odsúhlaste obchodné podmienky zaškrtnutím ikony a dokončite objednávku stlačením ikony ,,Objednávka s povinnosťou platby“.

Objednávka je prijatá do 24 hodín, o prijatí objednávky budete informovaný automaticky zaslaním emailu s Potvrdením prijatia objednávky kde je uvedené aj číslo objednávky pod ktorým Vašu objednávku evidujeme. Na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Zrušenie objednávky – každú objednávku môžete zrušiť e-mailom na adresu valovicsro@valovicsro.sk

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

pri predaji tovaru cez e-shop spoločnosťou VALOVIČ Predajňa s. r. o.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších právnych predpisov

Vážení klienti,

pre účel vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom budú použité výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu e-shop www.bylinnekvapky.sk

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

VALOVIČ Predajňa s. r. o.

Obchodné meno: VALOVIČ Predajňa s. r. o.

Zápis Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152307/B

Sídlo: Remeselnícka 7113/11 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

IČO: 53729072

DIČ: 2121481736

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Účel spracúvania osobných údajov
 2. a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
 • uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.bylinnekvapky.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 • realizovania marketingových aktivít.
 1. b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich klientov najmä na nasledovný účel:
 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bylinnekvapky.sk potvrdenie objednávky,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy, (zaplatenie tovaru a jeho dodávka)
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
 • evidencia kupujúcich klientov na administratívne účely,
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,
 • odmeňovanie vernosti klientov,
 • marketingové aktivity,
 • informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 2. b) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • titul
 • meno a priezvisko
 • bydlisko (adresa vrátane kraja, krajiny)
 • kontaktné údaje (tel. č., mail)
 • údaje o objednávkach
 • bankové spojenie
 1. c) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. a) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 2. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 3. a) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez súhlasu dotknutej osoby.
 4. b) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
 5. c) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi, marketingovej firme) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 6. d) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. e) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade so zákonom  č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu bylinnekvapky.skalebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 8. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
 9. a) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu bylinnekvapky.sktretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
 10. b) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
 11. c) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. d) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 13. Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

VII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. a) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

3) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

5) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

6) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje (osvedčenia, certifikáty a pod), môže požiadať o ich vrátenie,

7) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

8) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

 1. b) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. c) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

1) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2) využívaniu osobných údajov uvedených v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3) poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely priameho marketingu.

 1. d) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 3. f) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

1) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

3) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 1. g) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 2. h) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. i) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. j) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

VIII. Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. a) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. b) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Príloha:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – prihláška do vernostného programu

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do vernostného programu spoločnosťou VALOVIČ Predajňa s. r. o. , so sídlom Remeselnícka 7113/11 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53729072 na marketingové účely a vedenie vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám na účely marketingu.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bylinnekvapky.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – e shop

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou VALOVIČ Predajňa s. r. o., so sídlom Remeselnícka 7113/11 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53729072 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 1. PLATBA

– Dobierkou – platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte. Poplatok za platbu v hotovosti je 1,00 EUR.

– CardPay – po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na zabezpečenú stránku spoločnosti zabezpečujúcej bezpečné platby kartou CardPay, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu.

– Osobný odber – v hotovosti alebo platobnou kartou pri vyzdvihnutí v obchode spoločnosti VALOVIČ Predajňa s. r. o., na ulici Remeselnícka 11 v Bratislave.

Všetky ceny v eshope www.bylinnekvapky.sk sú zmluvné, konečné a uvádzané s DPH. Vyhradzujeme si právo pri dodaní do zahraničia platbu prevodným príkazom vopred. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne sú časovo obmedzené.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

 1. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodacia lehota je do 2 pracovných dní odo dňa objednania, v prípade ak je tovar objednaný do 17:00 hodiny, je tovar doručený v nasledujúci pracovný deň, ak sa tovar objedná neskôr, je doba dodania 48 pracovných hodín. To ale neplatí v prípade dovoleniek, o ktorých vopred informujeme na našom webe.  V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosťou tovaru ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať kupujúcemu v dobe uvedenej v obchodných podmienkach alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom. V prípade zaplatenej objednávky alebo jej časti budú finančné prostriedky poukázané do 14 dní na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.2. Preprava – objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS (Slovenská Republika), Slovenská pošta (všade) a Zásielkovňa. Kuriérska spoločnosť Vás bude o doručení vopred telefonicky kontaktovať. Čas dovozu nie je možné stanoviť v objednávke, je možné dohodnúť sa s prepravcom. Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 – 18:00 v dňoch pondelok – piatok (mimo dní pracovného pokoja), kuriérska spoločnosť Vám dovezie tovar do 24 hodín od prevzatia tovaru ku konečnému spotrebiteľovi. Za túto službu bude pripočítané k celkovej cene zásielky poštovné 4,50 EUR pri doručení cez GLS alebo 4,50 EUR pri doručení cez SK Poštu, pri platbe na dobierku bude pripočítané k celkovej cene zásielky 1,00 EURPri objednávke tovaru nad 50 EUR poštovné neúčtujeme (platí pri doručení v SR). V prípade väčších balíkov sa môže cena dopravy navýšiť, o tejto zmene Vás budeme vopred informovať. Cena dopravy do zahraničia je minimálna 10,00 EUR, cena sa môže zmeniť v závislosti od hmotnosti balíkov, v každom prípade zákazníka vopred informujeme o konečnej cene dopravy. Vyhradzujeme si právo platby vopred na faktúru pri dovoze do zahraničia.

4.3. Podmienky prepravy:

– platba dobierkou prebieha v hotovosti kuriérovi, kuriér Vám vystaví doklad o zaplatení

– pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať kuriérska spoločnosť a dohodne nový termín dodania

4.4. Postup pri preberaní zásielky:

Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený alebo otvorený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť nášmu reklamačnému oddeleniu telefonicky (+421 2 44 88 06 65). V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte reklamácie spoločnosti Valovič. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená.

 1. DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU Platí pri nákupe online cez eshop

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6.3. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu VALOVIČ Predajňa s. r. o., Remeselnícka 11, Rača 831 06 Bratislava, e-mailom na adrese valovicsro@valovicsro.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

6.4. Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

6.5. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

– neotvorené balenie (v prípade kvapiek)
– nepoškodený
– kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
– spolu s dokladom o kúpe
– ak je to možné tak aj s pôvodným obalom

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

6.6. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 1. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

7.1 Záručná lehota tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade bylinných kvapiek alebo kozmetiky je expiračná doba vytlačená na obale. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné a reklamačné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru.

7.2. Na výrobky spoločnosti VALOVIČ sa vzťahuje záručná doba 12 alebo 24 mesiacov v závislosti od druhu tovaru, expiračnú dobu však majú minimálne 3 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme zákazníka telefonicky alebo emailom a zásielku odošleme až po jeho súhlase. Na ostatný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Na ostatné výrobky a ich komponenty sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • nesprávnym a nevhodným použitím výrobku, mechanickým poškodením
 • nesprávnym skladovaním, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením
 • nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, takéto zmeny však nemôžu spätne postihnúť už prijaté objednávky. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode.

7.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. 20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 2. a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
 3. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 4. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 5. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 6. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 8. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.29. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 1. POSTUP PRI REKLAMÁCII:
 2. Informujte nás o reklamácii výhradne telefonicky na čísle +421 2 44 88 06 65 alebo emailom na valovicsro@valovicsro.sk. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru spolu s reklamovaným tovarom.
 3. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite na našu adresu VALOVIČ Predajňa s. r. o., Remeselnícka 11, Rača 831 06 Bratislava. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 4. Zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať telefonicky na čísle +421 2 44 88 06 65
 5. O ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 6. Reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.
 7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1. Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. sme registrovaní v Recyklačnom fonde pod č. 107/0/2016 ako výrobca/dovozca v komodite: papier a lepenka. Poplatky do Recyklačného fondu sú odvádzané prostredníctvom firmy NOWAS, s.r.o., celý systém je financovaný z poplatkov, ktoré zaplatia spotrebitelia pri nákupe nového tovaru.

10.2. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom spoločnosti VALOVIČ Predajňa s. r. o.

10.3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 1. Alternatívne riešenie sporov
 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: valovicsro@valovicsro.sk
 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 15.7.2021 je tu: http://www.mhsr.sk/. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.